Login Form

Now 5 guests online
Home
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล 4 ปี 2559
   กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนสมุทรปราการ จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติตนให้มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีอันควรต่อสถานะของการเป็นนักเรียน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในโรงเรียนสมุทรปราการได้อย่างเหมาะสม ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 [ชมภาพกิจกรรม]