Login Form

Now 3 guests online
Home
ลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

    ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กำหนดให้นักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เลือกกิจกรรมทีสนใจ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น. ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 23.30 น.  สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้ที่นี่ค่ะ http://sp.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
โปรดทราบ!!!
นักเรียนชั้น ม. 1/1 , ม. 1/2 เลือกได้ 1 กิจกรรมเฉพาะวันพุธ
                    ม. 2/1 , ม. 2/2 และ ม.3/2 ไม่ต้องลงกิจกรรม
                    ม. 3/1 เลือกได้ 1 กิจกรรม เฉพาะวันศุกร์
*หากนักเรียนห้องดังกล่าวเลือกกิจกรรมไปแล้ว กรุณา เปลี่ยนวันให้ตรงกับที่แจ้ง