Login Form

Now 4 guests online
Home
ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียนและส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการครอบครัวพอเพียง และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ม.1-6 ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 และประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครูและบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์ครอบครัวพอเพียงและการใช้ เครื่องมือ สมุดทะเบียนความดี(Fact for Life) เพื่อเกิดคุณธรรม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 [ภาพกิจกรรม]