Login Form

Now 5 guests online
Home
Classroom Meeting'2016
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทองได้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น/แผนการเรียน จากนั้นเป็นกิจกรรมพบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน รายงานความประพฤติ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  โดยแบ่งระดับประชุม ดังนี้
- ระดับชั้น ม.2 และ ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 2559 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
[ภาพกิจกรรม]