Login Form

Now 6 guests online
Home
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น [ภาพกิจกรรม]