Login Form

Now 5 guests online
Home
พิธีพุทธมามกะ ประจำปี 2559
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีพุทธมามกะให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมทองนิรมล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [ภาพกิจกรรม]