Login Form

Now 3 guests online
Home
รับโล่รางวัลดีเด่น "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2559
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2559 และโรงเรียนสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผลการตรวจประเมินจากคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการได้รับโล่รางวัลดีเด่น "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2559 โดยท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง เข้ารับรางวัลในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2559 [ภาพกิจกรรม]