Login Form

Now 2 guests online
Home
อบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนสมุทรปราการ
   กลุ่มงานบริหารงบประมาณ จัดโครงการอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนสมุทรปราการ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียน  เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และ คณะกรรมการตรวจเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (คตง. ของ สพม. 6) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีสมบูรณ์ [ภาพกิจกรรม]