Login Form

Now 3 guests online
Home
พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์
   โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ทุกคน เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้นักเรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในสถาบัน โดยมีท่านผู้อำนวยการชาญสินธุ์  กิจแสงทอง เป็นประธานในพิธี และมีนายวิชัย  จันทร์จำรูญ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการร่วมให้เกียรติประดับเข็มตราสัญลักษณ์ให้แก่นักเรียนด้วย เมื่อ วันที่ 15 ก.ค.2559 [ภาพกิจกรรม]