Login Form

Now 7 guests online
Home
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนสมุทรปราการ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน "หลักสูตรเสริมสร้างความคิด หยุดชีวิตเสี่ยงภัย ห่างไกลโรคติดต่อ" ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมทองนิรมล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 [ภาพกิจกรรม]