Login Form

Now 6 guests online
Home
รับการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของสถานศึกษา
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ 4 ด้าน คือ ด้านบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป เพื่อที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โรงเรียนสมุทรปราการ รับการตรวจเยี่ยม โดยคณะกรรมการ นายทวีป  ฉิมไทย รอง ผอ.สพม.เขต 6 และคณะ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 [ภาพกิจกรรม]