Login Form

Now 2 guests online
Home
คณะกรรมการบริหารวิชาการศึกษาดูงาน ปี 2559
   กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 โดยท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง นำคณะผู้บริหารและครู ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการวิชาการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ ศึกษาดูงาน ภาคเช้าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และภาคบ่ายโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559 [ภาพกิจกรรม]