Login Form

Now 1 guest online
Home
133 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู
   งานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จัดงาน "133 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู" เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อคุณครูที่ได้สั่งสอน ยกย่อง เชิดชูเกียรติของครูที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2559 ซึ่งในปีนี้มีคุณครู 4 ท่าน ดังนี้คุณครูจันทนา  เลิศสถาพรสุข  คุณครูสุธาสินี  วิชยุทธิ์  คุณครูอำนวย  กาญจนปาน และคุณครูวาสนา  อำนาจสัตย์ซื่อ ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 [ภาพกิจกรรม]