Login Form

Now 1 guest online
Home
รวมพลังแห่งความภักดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙
   โรงเรียนสมุทรปราการร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙  ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ โดยนายทำนอง รุ่งระวี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานนำ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ร้องเพลงชาติ ก่อนนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน แสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ใน ๓ แบบ คือ การทำดีด้วย ใจ วาจา และกาย   [ภาพกิจกรรมภาคเช้า]