Login Form

Home
GT MATH COM CAMP # 2
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  "ค่าย GT MATH COM CAMP # 2" ณ อมรพันธ์วิลล่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยรองผู้อำนวยการ นายทำนอง  รุ่งระวี เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2560 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ คอม-คณิตมิตรสัมพันธ์ , สนุกคิดกับครูคอม , IT FUNNY & MATH SUPER FUN , CAM CUT,ผะหมี , นักประดิษฐ์คณิตศาสตร์ และทัศนศึกษาสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำระยอง [ภาพกิจกรรม]