Login Form

Now 2 guests online
Home
ค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2559
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ 8-10  มกราคม 2560 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ แรงและการเคลื่อนที่ , ดาราศาสตร์และอวกาศ , ลงพื้นที่สำรวจสิ่งมีชีวิตและเก็บตัวอย่างน้ำ , นักสืบสายน้ำ , การประดิษฐ์จรวดสายน้ำ , STEM  และทัศนศึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ. กาญจนบุรี  [ภาพกิจกรรม]