Login Form

Now 3 guests online
Home
วันครู ประจำปี 2560
  คำขวัญวันครู ปี 2560 : "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  คำขวัญวันครู ปี 2560 โรงเรียนสมุทรปราการ : "ครูคือผู้สร้าง ส่องสว่างความรู้ เชิดชูล้ำค่า ศรัทธาในพระคุณครู"  นางสาวนภาพร แสงพลอย นักเรียนชั้น ม.5/11
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันครู 16 มกราคม" ประธานในพิธี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมพิธีกล่าวปฎิญาณตน และอ่านสารวันครู ครูอาวุโสกล่าวนำสวดคำฉันท์ รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นักเรียนร้องเพลงพระคุณที่ 3 หลังพิธีเคารพธงชาติ วันที่ 13 มกราคม 2560 [ภาพกิจกรรม]