Login Form

Home
ห้องเรียน MEP ศึกษาดูงาน
    โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียน MEP ม.1-6 ไปศึกษาดูงานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี-จังหวัดระยอง [ภาพกิจกรรม]