Login Form

Now 1 guest online
Home
ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "ทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย" จังหวัดเพชรบุรี ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6 ประจำปีการศึกษา 2559  ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 [ภาพกิจกรรม]