Login Form

Now 3 guests online
Home
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ประจำปี 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต) ให้กับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. โดยแบ่งระดับชั้นดังนี้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดอโศการาม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดวัดพิชัยสงคราม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมทองนิรมล
[ภาพกิจกรรม]