Login Form

Home
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้ ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ ระดับชั้น ม.3 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์  จ.สระบุรี [ภาพกิจกรรม]