Login Form

Home
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
   โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 66 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว ตามประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ [ภาพกิจกรรม]
กำหนดการสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ .1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

 สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ
ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

วันที่
รับสมัคร


20-24 ก.พ.60

ม.1
วิทย์-คณิต-คอม

ม.1
MEP

  ม.4
วิทย์-คณิต-คอม

ม.4
MEP

 ชาย

หญิง 

รวม 

 ชาย

หญิง 

รวม 

 ชาย

หญิง 

รวม 

ชาย 

 หญิง

 รวม 

 รวม

67
 114 18123 37 6023
62
85
 6 29 35

ดาวน์โหลด
ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1
ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1
ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4
กำหนดการสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
ภาพกิจกรรม
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 6-24 กุมภาพันธ์ 2560 (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ค่ะ)