Login Form

Home
Samutprakan School Open House #2
   "นิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2559" (Open House Samutprakan School) ประธานในพิธีเปิด นายชาติชาย อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการให้การต้อนรับ  ทั้งนี้โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง ได้รับความสนใจจากนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจำนวนมากที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ประกอบกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของฝ่ายวิชาการและทุกฝ่ายของโรงเรียน สมควรจะต้องนำเสนอให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ ถึงความเจริญก้าวหน้า ผลงานคุณภาพของครูผู้สอน ประสิทธิภาพ ผลงานของนักเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพพิธีเปิด    ภาพเยี่ยมชม&กิจกรรม