Login Form

Now 2 guests online
Home
ทัศนศึกษา ม.ปลาย ปีการศึกษา 2559
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวัดสมานรัตนาราม  จ ฉะเชิงเทรา  กำหนดการทัศนศึกษา ดังนี้ นักเรียนระดับชั้น ม.6 วันที่ 1 มีนาคม  ชั้น ม.4 วันที่ 6 มีนาคม และชั้น ม.5 วันที่ 7 มีนาคม  โดยมีคณะครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรม และดูแลรับผิดชอบนักเรียน  [ภาพกิจกรรม]