Login Form

Now 1 guest online
Home
ครูคณิตศาสตร์ศึกษาดูงาน รร.วิสุทธรังสี
   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ ศึกษาดูงานโรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม  2560 [ภาพกิจกรรม]