Login Form

Now 7 guests online
Home

 โรงเรียนสมุทรปราการ
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น

 แจกใบสมัคร

 รับสมัคร

สอบคัดเลือก 

ประกาศผล
 รายงานตัว 

มอบตัว 

ม.1

20 มี.ค.-30 มี.ค.60

27 มี.ค.-30 มี.ค.60

1 เม.ย. 60

5 เม.ย.60

19 เม.ย.60

ม.4

20 มี.ค.-30 มี.ค.59

27 มี.ค.-30 มี.ค.60

2 เม.ย. 60

6 เม.ย.60

20 เม.ย.60

ดาวน์โหลด ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ
การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ม.1และ ม.4 ปี 2560
การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล (โยธวาทิต) ม.1และ ม.4 ปี 2560
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2560
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2560
ติดต่อขอรับใบสมัคร (ฟรี) ตั้งแต่วันที่ 20-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุด
ชมภาพการรับสมัคร
สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

 สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำแนกตามเขตพื้นที่  ปีการศึกษา 2560


วันที่สมัคร

ในเขตพื้นที่

 นอกเขตพื้นที่  

 รวมทั้งสิ้น

 ชาย

หญิง 

รวม 

 ชาย

หญิง 

รวม 

ชาย 

 หญิง

 รวม 

27 มี.ค.60

 14991 340 1911
 30168
202
 370

28 มี.ค.60

 186171
357
 1517
32
201
188
389

29 มี.ค.60

110
97
207
7
7
14
117
104
221

30 มี.ค.60

83
94
177
8
9
17
91
103
194

รวม

528
553
1,081
 4944
93
577
597
1,174


วันที่สมัคร

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำแนกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2560

    
    รวม  

 วิทย์
 คณิต 

ศิลป์
คำนวณ

อังกฤษ

  ญี่ปุ่น

  จีน  

 ธุรกิจ

27 มี.ค.60 49 10 31 10 5 7112
28 มี.ค.6041
13
 31 8 126
111
29 มี.ค.6049
9
37
6
9
12
122
30 มี.ค.6044
14
26
9
9
20
122

รวม

183
46
125
33
35
25
 467