Login Form

Home
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภท
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนทั่วไป
สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ขอแบบแสดงความจำนงกรณีให้ สพม. เขต 6 จัดหาที่เรียนให้ได้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการทุกแห่ง