Login Form

Now 2 guests online
Home
"พลเมืองดี วินัยเด่น" ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR ATEMS
   คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดี วินัยเด่น" ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR ATEMS ให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วิทยากรโดย ศน สุนันท์ วงศ์ทองเหลือ และ ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ในวันที่ 10-11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]