Login Form

Now 9 guests online
Home
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2560
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง กล่าวต้อนรับผู้ และชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]