Login Form

Now 4 guests online
Home
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา:ศูนย์อบรม สพฐ.119 โรงเรียนสมุทรปราการ
   ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท)ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ศูนย์อบรม สพฐ.119 โรงเรียนสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามนโยบายจัดการอบรมดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19-21 เมษายน 2560 [ภาพกิจกรรม]
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26-28 เมษายน 2560
- ระดับประถมศึกษา วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560