Login Form

Now 4 guests online
Home
การนำเสนอผลงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดให้มีการนำเสนอผลงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหมายในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ.ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]