Login Form

Now 4 guests online
Home
คำแนะนำในการดูแลรักษาและการซ่อมหนังสือ รับแจก ปี 2560
   ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการแจกหนังสือยืมเรียนให้กับนักเรียนทุกคนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนไปแล้วนั้น และจะต้องคืนในวันที่ประกาศผลสอบหรือวันสิ้นปีการศึกษา ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป สำหรับในปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการหนังสือเรียนเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมปฏิบัติตรงกัน ในส่วนของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ใช้หนังสือเรียน กระทรวงศึกษาธิการก็ได้กำหนดแนวปฏิบัติมาให้ 2 เรื่อง คือ คำแนะนำในการดูแลรักษาหนังสือ และคำแนะนำการซ่อมหนังสือ ดังนี้

 
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ
เรื่อง ข้อตกลงและคำแนะนำในการดูแลรักษาหนังสือ

    ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการแจกหนังสือยืมเรียนให้กับนักเรียนทุกคนไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันโรงเรียนจึงขอแจ้งข้อตกลงและคำแนะนำในการดูแลรักษาหนังสือเรียน ดังนี้
ข้อตกลงในการยืม-คืนหนังสือเรียน

1. โรงเรียนแจกหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนทุกคนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณครูประจำชั้น คุณครูประจำวิชาและนักเรียนร่วมดำเนินการในเรื่องการลงทะเบียนหนังสือ การลงนามยืมคืนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. นักเรียนที่ลาออกหรือย้ายสถานศึกษา ต้องคืนหนังสือเรียนทั้งหมดให้แก่ครูประจำชั้น
4. โรงเรียนเรียกคืนหนังสือในวันที่ประกาศผลสอบหรือวันสิ้นปีการศึกษา
คำแนะนำในการดูแลรักษาหนังสือ
1. เมื่อได้รับหนังสือใหม่ ควรห่อปกหนังสือเพื่อกันไม่ให้หนังสือชำรุด และควรเปิดให้ถูกต้องเพื่อให้หนังสือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและคงทน
2. หยิบ จับ หรือเปิดหนังสืออย่างเบามือ
3. ไม่ขีดเขียนข้อความหรือทำข้อความใดๆ ลงในหนังสือ เพื่อให้นักเรียนรุ่นต่อไปได้ใช้ด้วย
4. ไม่ควรรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ขณะอ่านหนังสือ เพราะอาจทำให้หนังสือเสียหายหรือเลอะเทอะได้
5. ไม่ฉีก หรือตัดหนังสือ เพราะจะทำให้ข้อความบางตอนขาดหายไป ไม่สมบูรณ์
6. เมื่ออ่านหนังสือยังไม่จบ หรือจำเป็นต้องหยุดพักการอ่าน ควรคั่นหน้าด้วยวัสดุที่มีความบาง เช่น กระดาษ หรือที่คั่นหนังสือ อย่าพับมุม หรือวางหนังสือคว่ำหน้าลงหรือหงายหนังสือทิ้ง อาจทำให้หนังสือชำรุดโดยเฉพาะหนังสือที่ทากาวที่สันและไม่ได้เย็บสัน
7. ไม่ควรให้หนังสือเปียกน้ำ เพราะจะทำให้หนังสือชื้น ขึ้นราได้ และเมื่อกระดาษแห้ง กระดาษจะพองตัวทำให้รูปทรงของหนังสือเปลี่ยนไป
8. ไม่ควรโยนหนังสือเพราะอาจทำให้หนังสือเสียหาย ชำรุด
9. ไม่ใช้หนังสือผิดวัตถุประสงค์ เช่น บังแดด บังฝน หนุนศีรษะ หรือใช้เป็นที่รองเขียนหนังสือ จะทำให้หนังสือเป็นรอยและชำรุดเสียหายได้
คำแนะนำการซ่อมหนังสือ
    การซ่อมหนังสือ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การซ่อมชั่วคราวหรือซ่อมเล็กน้อย เป็นการซ่อมที่ใช้เวลาไม่มากนัก เนื่องจากหนังสือชำรุดเพียงเล็กน้อย เช่น หนังสือฉีกขากเฉพาะที่ ฉีกขาดบางหน้า ปกและสันหลุด ฯลฯ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อไม่ให้หนังสือเสียหายเพิ่มมากขึ้นอีก ผู้ใช้สามารถซ่อมเองได้
2. การซ่อมถาวรหรือซ่อมใหญ่ เป็นการซ่อมหนังสือที่ชำรุดค่อนข้างมาก ต้องใช้เวลาในการซ่อมนาน สถานศึกษาอาจจะซ่อมเอง หรือถ้าชำรุดเสียหายมากจนไม่สามารถซ่อมเองได้ จำเป็นต้องส่งร้านรับจ้างซ่อม สถานศึกษาต้องพิจารณาดำเนินการ ซึ่งควรทำในช่วงปิดภาคการศึกษา