Login Form

Now 2 guests online
Home
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตามระดับชั้น ดังนี้
รอบที่ 1 ระดับชั้น ม.1 และ ม.6 [ภาพกิจกรรม]
รอบที่ 2 ระดับชั้น ม.2 และ ม.4 [ภาพกิจกรรม]
รอบที่ 3 ระดับชั้น ม.3 และ ม.5 [ภาพกิจกรรม]