Login Form

Home
การประเมินของ TO BE NUMBER ONE และกิจกรรม"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"
   โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดสถานที่เพื่อรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ และด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยงานป้องกันสารเสพติด/TO BE NUMBER ONE/โรคเอดส์ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE และสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด และ"กิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรม การประเมินTO BE NUMBER ONE และ"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"