Login Form

Now 6 guests online
Home
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สพม.เขต 6
   โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สพม. เขต 6 ประจำปี 2560  โดยมีนายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการสพม. เขต 6  เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน สร้างและพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนใน สพม.เขต 6 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมทองนิรมล  [ภาพกิจกรรม]