Login Form

Now 3 guests online
Home
ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปี 2560
   สภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการรับการคัดเลือกประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน มัธยมศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2560 เพื่อรับการประเมินสภาพจริง จากคณะกรรมการประเมิน นายสุมนต์  ศิริธรรม และคณะ ซึ่งมีการนำเสนอผลงาน ตรวจประเมินเอกสาร ตรวจเยี่ยมห้องสภานักเรียน สาธิตการประชุมสภานักเรียน ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ผลการประเมิมจะแจ้งให้ทราบต่อไป [ภาพกิจกรรม]