Login Form

Now 8 guests online
Home
รับเกียรติบัตรชมเชยและโล่รางวัลโครงการคัดเลือกผลงานการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ
   วันที่ 27 ก.ค.2560 ผอ.ชาญสินธุ์  กิจแสงทอง เข้ารับเกียรติบัตรชมเชยและโล่รางวัล จากโครงการคัดเลือกผลงานการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี [ภาพกิจกรรม]