Login Form

Now 9 guests online
Home
โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด
   กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยงานป้องกันสารเสพติด/TO BE NUMBER ONE/โรคเอดส์ โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด  ประจำปี 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีพระวิทยากร ธรรมะอารมณ์ดี "สนุก สุข ซึ้ง กินใจ" จาก www.dhammaaromdee.com ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]