Login Form

Now 7 guests online
Home
การประเมินผลงานเชิงประจักษ์สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2560
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ รับการประเมินจากคณะกรรมการ โดยนายธัญญา  เรืองแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ตามโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 [ภาพกิจกรรม]