Login Form

Now 6 guests online
Home
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสามารถปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]