Login Form

Now 4 guests online
Home
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560" ประธานในพิธี นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ  กิจกรรมในงานประกอบด้วย  1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 2. การประกวด Reuse Recycle 3. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  4. การประกวดการจัดบอร์ด 5. การแข่งขันวาดภาพ 6. การแข่งขัน stem education และการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15- 18 สิงหาคม 2560 [ภาพกิจกรรม]