Login Form

Now 1 guest online
Home
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปองดองสนามฉันท์อย่างยั่งยืน ประจำปี 2560
    โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปองดองสนามฉันท์อย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 25 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเช้า วิทยากรโดย พันเอก(พิเศษ) วรวุฒิ  แสงทอง และคณะ เรื่อง "บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเยาวชนต่อตนเอง ต่อครู-อาจารย์ ต่อบิดา-มารดา และต่อสังคม-ประเทศชาติ และการบรรยายพิเศษประกอบภาพ/แสง/สี/เสียงชุด"เมืองไทยของเรา" เพื่อปลุกเร้าสำนึกความรักชาติ รักประชาธิปไตย ภาคบ่ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์จากทีมบ้านอรชุน เน้นสร้างความสามัคคี ฝึกการคิด วเคราะห์และการแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]