Login Form

Now 2 guests online
Home
MEP # English Camp
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)โดยนำนักเรียน 164 คน พร้อมด้วย ครู 8 คน ไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักเรียน และเพิ่มประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ. นครนายก ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2560 [ภาพกิจกรรม]