Login Form

Now 1 guest online
Home
134 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู
   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "134 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู" ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีผู้เกษียณอายุราชการ 8 ท่าน ได้แก่ คุณครูอมรรัตน์ มากคง  คุณครูพีรญา ลิ้มวงษ์ คุณครูสมพร สังข์พูล คุณครูสุวิชญา พลอยขาว คุณครูณฐรัช ธรรมบำรุง คุณครูจิตรลดา ไกรพยนต์ คุณครูกันทิมา รัชฎาวรรณพงษ์ และคุณครูชวาลาธวัช เจริญผล [ภาพกิจกรรม]