Login Form

Now 6 guests online
Home
ลงทะเบียนออนไลน์ "ทักษะชีวิตขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560"

    ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสมุทรปราการจึงเปิด วิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อรายวิชา “ทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน” มุ่งเสริมความรู้อันเป็นพื้นฐานสำหรับวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ และตรวจสอบตนเองว่ามีความถนัดหรือความสามารถในวิชาชีพนั้นๆ จริงหรือไม่ อันจะทำให้ตัดสินใจเลือกวิชาชีพในการศึกษาต่อได้ถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด *กำหนดลงทะเบียน(นักเรียน ม.6 เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น. ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 22.00 น.  สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ "ทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน" ได้ที่นี่ค่ะ http://sp2.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ ทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน