Login Form

Now 8 guests online
Home
การประชุมปฏิบัติการ"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC"
  โรงเรียนสมุทรปราการ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูทุกคน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC" วิทยากรโดย นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.6 เพื่อให้ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติ PLC ซึ่งโรงเรียนกำหนดให้ครูทุกคนดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และเพื่อประโยชน์แห่งการมีและเลื่อนวิทยฐานะ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]