Login Form

Now 1 guest online
Home
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) ปี 2561-2564
   นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) ระยะ 4 ปีการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2564 ของโรงเรียนสมุทรปราการ ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [ภาพกิจกรรม]