Login Form

Home
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยแข่งขัน สป. เขต1 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
   ศูนยพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยแข่งขันสมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]