Login Form

Now 7 guests online
Home
ลูกสมุทรปราการน้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "ลูกสมุทรปราการน้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา" ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กิจกรรมประกอบด้วย
- งานส่งเสริมนวัตกรรมสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ "การแสดงผลผลิตภูมิปัญญาพอเพียงของผู้เรียน"
- งานพัฒนาคุณธรรมสู่คุณลักษณ์ผู้เรียนตามมาตรฐานสากล "กิจกรรมการสื่อสารสองภาษานำพอเพียงสู่อาเซียน"
- งานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร " 1 โครงการดี 1 กิจกรรมเด่นของห้องเรียน"
- เวทีส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล IS3 "กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม"
- นิทรรศการ กิจกรรมภาพลักษณ์ "ลูกสมุทรปราการ น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา"
- งานส่งเสริมผู้เรียนภาคธุรกิจคุณธรรม "กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง"
- นิทรรศการ เมืองพอเพียง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน "กิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน"
[ภาพกิจกรรม]