Login Form

Now 4 guests online
Home
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2560
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้
- ม.1 ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ และทัศนศึกษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
- ม.2 ค่ายเสือป่าแค้มป์ และทัศนศึกษาวัดพระพุทธบาท
- ม.3 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์ และทัศนศึกษาวัดพระพุทธฉาย
[ภาพกิจกรรม]